REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa praktyczne zasady realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym sklep.giszowiec.org – obsługujący także sklep internetowy na stronie: mariannocon.pl. Sprzedawcą jest firma MUZO Marcin Łęczycki NIP: 9542296591, REGON: 243170142 z siedzibą w Mysłowicach, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny: ul. Wielka Skotnica 98D, 41-400 Mysłowice.

II. ZMIANY REGULAMINU OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) rozszerzenie definicji „Pliku”,
2) wprowadzenie definicji „Umowy o dostarczenie Pliku”,
3) wprowadzenie definicji „Najniższa cena z 30 dni”,
4) dodanie informacji o możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczanie Pliku,
5) dodanie informacji, w jaki sposób Administrator weryfikuje czy opinie konsumentów o produktach, publikowane w Serwisie, pochodzą od osób, które dokonały zakupy tego produktu,
6) aktualizację informacji o zasadach składania reklamacji,
7) dodanie informacji o możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów,
8) aktualizację informacji o odpowiedzialności Administratora za brak zgodności treści cyfrowej z umową,
9) dodatnie informacji o zakazie naruszania praw autorskich twórców utworów,
10) dodanie informacji o zasadach, na jakich Administrator jest uprawniony do zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową,
11) aktualizację zasad umożliwiających Administratorowi jednostronną zmianę Regulaminu,
12) drobne zmiany redakcyjne tekstu Regulaminu

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2023

Definicje:
Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Umowa o dostarczenie Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z usług – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Pliku oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Pliku, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Pliku albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Pliku do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Plik oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

III. SPRZEDAWCA

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest firma MUZO Marcin Łęczycki NIP: 9542296591, REGON: 243170142 z siedzibą w Mysłowicach, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.
Miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny:
ul. Wielka Skotnica 98D
41-400 Mysłowice

IV. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez zmianę statusu zamówienia na „w realizacji”
3. W zamówieniu dokonuje się:
– wyboru zamawianych towarów;
– oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura, paragon (mogą to być różne adresy);
– wyboru sposobu płatności.
4. Zamówienia można składać za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta lub bez rejestracji takiego konta.
5. Czasy realizacji zamówienia podane na stronie internetowej są orientacyjne. W szczególnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności towaru na stanie magazynowym sklepu.
6. Statusy zamówień:
„nowe” – zamówienie złożone – oczekuje na sprawdzenie przez obsługę sklepu
„oczekiwanie na płatność” – zamówienie oczekuje na płatność według sposobu wyboru płatności przez Klienta.
„w trakcie kompletowania” – zamówienie sprawdzone przez obsługę sklepu. Ten status informuje, że część zamówionych produktów jest w chwili złożenia zamówienia na etapie dostawy towaru lub oczekiwania na dostawę nowej partii przez wydawcę lub dystrybutora. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wydłuża się. W przypadku pozycji sprowadzanych z zagranicy może wynieść powyżej 14 dni.
„w realizacji” – towar przygotowany do wysyłki – potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży
„wysłane” – zamówiony towar został wysłany
„anulowane” – zamówienie zostało anulowane w przypadku rezygnacji ze strony klienta lub braku możliwości dostarczenia towaru (wyczerpany nakład itp).

V. PŁATNOŚĆ

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przelew bankowy tradycyjny;
przelew elektroniczny DotPay;
przelew natychmiastowy przez imoje;
PayPal;
2. Numer rachunku bankowego do płatności przelewem: 33 1050 1269 1000 0091 3226 8393.
3. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przez system PayPal lub przelew na rachunek: 33 1050 1269 1000 0091 3226 8393, Kod BIC Swift: INGBPLPW

VI. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich (InPost, DPD).
2. Czas dostawy od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji jest uzależniony od wyboru formy przesyłki i wstępnie podany jest podczas zamówienia.
3. Cennik dostawy dla przesyłek wysyłanych na terenie Polski jest uzależniony od wyboru dostawcy i jest podany przed złożeniem zamówienia.
W przypadku przesyłek zagranicznych koszty przesyłki naliczane są automatycznie przy składaniu zamówienia po wybraniu kraju dostawy.
4. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia między Administratorem a Użytkownikiem Umowy o dostarczanie Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku z dostarczeniem mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.
5. Dostawa dochodzi w czasie regulowanym w pkt. X. Warunkach umownych o dostarczaniu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i na podane przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia adres e-mailowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podawanym adresie przez Konsumenta.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres MUZO, ul. Wielka Skotnica 98D, 41-400 Mysłowice lub na adres e-mail biuro@muzo.com.pl.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania.
4. Zwrot towaru następuje na koszt konsumenta. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
WZÓR formularza odstąpienia od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.
2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
3. Reklamacje należy kierować na adres:
MUZO Marcin Łęczycki
ul. Wielka Skotnica 98D
41-400 Mysłowice
lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@muzo.com.pl
4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

IX. DANE OSOBOWE

Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MUZO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kupujący posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W związku z wprowadzeniem 25 maja 2018 r. dyrektywy RODO informujemy, że dane osobowe przetwarza firma MUZO Marcin Łęczycki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 98D. Dane przetwarzane są wyłącznie w celach przesyłania zamówionego towaru oraz przesyłania informacji o nowościach i kuponach rabatowych dla stałych klientów. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym z wyjątkiem niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany adres.

X. Warunki umowne o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Sprzedawca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp”.
Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w terminie 15 minut, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Kupującego.
Z zastrzeżeniem pkt. 6.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce „Moja biblioteka”. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
6.1. W przypadku transakcji zawieranej przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi (a w przypadku Użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na przesłane na wskazane konto e-mail Kupującego w dacie premiery. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.
6.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.
Kupujący, zawierający Umowę o dostarczenie Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Kupującego Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Dostarczenie Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
Pliki w formatach ePUB, PDF, mobi, MP3 są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) – systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.
Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.
Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.
Postanowienia pkt. 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio do dystrybucji Plików udostępnianych bezpłatnie.
Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie”.
6. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy”.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny”.
8. 7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej”.
9. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę”.
10. konsument nabędzie też uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu treści cyfrowej!
„Art. 43m.
11.1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
2.Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
3.Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
4.Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca”.
Klient może żądać, aby e-book czy kurs zostały przez sprzedawcę doprowadzone do zgodności z umową… w rozsądnym terminie.
12.Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny”.
13. 6. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny”.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapis, że w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
2. Niezależnie od postanowień tego Regulaminu, administrator sklepu internetowego, może ustalić inne regulaminy odnoszące się do dedykowanych form sprzedaży, w tym występujące jedynie w filii Sklepu na stronie mariannocon.pl takie jak odrębne regulacje bezpłatnej dostawy, warunków zapisów newletterowych, czy sprzedaży rabatowej lub promocyjnej.
3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).